Vältimatu sotsiaalabi teenus

Teenuse eesmärk on tagada sotsiaalselt abitus olukorras olevale teenust vajavale isikule (sh ajutiselt Eestis viibivatele välismaalastele) hädavajalik toit, riietus, ajutine peavari ja sotsiaalnõustamine elatusvahendite kaotuse või puudumise või eluaseme ootamatu kasutuskõlbmatuks muutumise korral.

Vältimatu sotsiaalabi teenust on õigus saada igal isikul, kellel puuduvad piisavad elatusvahendid ja kes seetõttu hädasti vajab sotsiaalset abi.

Teenust korraldatakse ööpäevaringselt ja seda osutatakse abivajajale senikaua, kui tema olukorda arvestades on talle võimalik osutada teisi sotsiaalteenuseid või maksta sotsiaaltoetusi või kui ta ei ole võimeline iseseisvalt hakkama saada.

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalmaja osakonda aadressil Karja 6a, Narva.

Personal

Teenust osutavad 9 sotsiaalhooldajat (samas varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse täisealistele isikutele vahetult osutajad), kes töötavad vahetustega. Kõiki kliente (keskmiselt viibib teenusel korraga kolm) teenindab 2 sotsiaalhooldajat, kes samas osutab varjupaigateenust ja 1 sotsiaaltöötaja tegeleb sotsiaalalaste küsimuste lahendamisega

Teenuse maksumus

Vältimatu sotsiaalabi teenust osutatakse isikutele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Narva linn, tasuta.

Vältimatut sotsiaalabi vajavast Eesti elanikust, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel väljaspool Narva linna, teavitab teenuse osutaja isiku registrijärgse elukoha omavalitsust. Vältimatut sotsiaalabi vajavast välisriigi kodanikust teavitab teenuse osutaja vastava riigi esindust, kelle tööpiirkonnaks on Eesti.

Alates ajast, mil isiku rahvastikuregistri andmetel väljaspool Narva linna registreeritud elukoha omavalitsusele või välisriigi esindusele on teatatud isiku vältimatu sotsiaalabi vajadusest, osutatakse vältimatut sotsiaalabi kooskõlastatult isiku registreeritud elukoha omavalitsusega või vastava välisriigi esindusega ning teenuse osutajal on õigus nõuda osutatud teenuse eest tasu. Tasu ei või nõuta siis, kui teenust osutatakse isikule kuni kolm päeva.

Teenus isikutele teistest omavalitsustest (hind kehtib alates neljandast päevast) - 8,00 eurot/ööpäev (alates 01.07.2022 on hind 10,00 eurot/ööpäev)

Sotsiaalmaja

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a
Natalia Keller
Tegevusterapeut
E-R: 8:00 - 17:00
Lia Puusta
Koduhoolde spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Vadim Zagorodnjuk
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Valvelaud Karja 6a (sotsiaalhooldajad)
E-P: Ööpäevaringselt
Galia Tikhomirova
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Anastassia Grigorieva
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a