Tugiisikuteenus

Teenuse eesmärgiks on isiku või pere abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu nende kohustuste täitmisel ja toimetulekul abivajaja igapäevases keskkonnas.

Teenusele on õigus:

1) lapsevanemal, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel, so lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel ning perekonna toimetuleku tagamisel;

2) lapsel, kes vajab abi asenduskoduteenusel, eestkostel, perekonnas hooldamise teenusel või varjupaigateenusel viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;

3) isikul, kes vajab abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut.

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

  • juhendamine igapäevatoimingutega hakkama saamisel
  • abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga
  • juhendamine asjaajamisel
  • enda ja vajadusel pereliikmete eest hoolitsema õpetamine
  • sotsiaalsete oskuste arendamine
  • abivajajaga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine
  • motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenustele jõudmiseks
  • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine
  • töövahendusel aitamine
  • sotsiaal-ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine.

Teenust korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet Narva Sotsiaaltöökeskuse kaudu.

Teenuse taotlemine

Teenuse saamiseks esitab abivajaja või tema seaduslik esindaja Narva linna Sotsiaalabiametile taotluse, milles põhjendab teenusele suunamise vajadust.

Pärast taotluse saamist võtab Narva linna Sotsiaalabiameti ametnik hiljemalt 10 tööpäeva jooksul kontakti abivajajaga või tema seadusliku esindajaga ja selgitab välja teenuse osutamise vajaduse.

Otsust teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor. Otsuses märgitakse teenuse osutamise eesmärk, maht ja kestvus.

Sotsiaalabiamet teeb otsuse teatavaks teenuse osutajale ja taotluse esitajale kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Personal

Teenust osutavad 2 tugiisikut. 1 tugiisik osutab teenust kuni 10 kliendile.

Teenuse maksumus

Abivajajale on teenus tasuta. Teenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve.

Sotsiaalmaja

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a
Natalia Keller
Tegevusterapeut
E-R: 8:00 - 17:00
Lia Puusta
Koduhoolde spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Vadim Zagorodnjuk
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Valvelaud Karja 6a (sotsiaalhooldajad)
E-P: Ööpäevaringselt
Galia Tikhomirova
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Anastassia Grigorieva
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a