Koduteenused

Koduteenuste osutamise eesmärk on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas.

Koduteenuseid osutatakse täisealistele isikutele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei tule toime igapäevaelu toimingutega ja kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn ning kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;

2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate tervislikud võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;

3) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

Koduteenused sisaldavad koduabi ja isikuabi.

Lähtudes klientide vajadusest koduabi võib sisaldada järgmised teenuseid:

 • toiduainete ja majapidamistarvete toomine
 • Narva Sotsiaaltöökeskuse köögist valmistoidu kojutoomine
 • abistamine toidu valmistamisel
 • terviseabi korraldamine
 • eluruumi koristamine
 • riiete ja voodipesu hooldus
 • kütmisabi
 • abistamine asjaajamisel
 • abistamine kommunaal- ja muude maksete tasumisel

Isikuabiteenus:

 • abistamine pesemisel ja hügieeniprotseduuride sooritamisel
 • abistamine riietumisel
 • abistamine söömisel
 • abistamine liikumisel eluruumis (abivahendi kasutamisega)

Teenust korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet Narva Sotsiaaltöökeskuse kaudu.

Teenuse taotlemine

Teenuste saamiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja taotluse Narva linna Sotsiaalabiametile.

Teenuste osutamise otsustamiseks teeb Sotsiaalabimeti ametnik hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist kodukülastuse, mille käigus hinnatakse hindamistestiga teenuse taotleja toimetulekuvõimet ja hooldusvajadust ning täidetakse kliendikaart.

Otsust teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiamet.

Sotsiaalabiamet teeb otsuse teatavaks Narva Sotsiaaltöökeskusele ja taotluse esitajale või tema seaduslikule esindajale kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast. Teenusele vastuvõtmine toimub viie tööpäeva jooksul teenuse osutajale otsuse teatavakstegemisest arvates. Teenuste osutamiseks sõlmitakse kliendi ja teenuse osutaja vahel koduteenuste osutamise leping.

Personal

Teenuseid osutavad 19 sotsiaalhooldajat. Keskmiselt 1 sotsiaalhooldaja osutab teenuseid 10 kliendile. Klientide arv ühe töötaja kohta sõltub kasutatavate teenuste mahust, ehk sagedusest, millega ühele kliendile teenuseid osutatakse. Kõikide klientidega töötab 1 koduhoolde spetsilaist, kes tegeleb teenuste planeerimise ja korraldamisega. 

Teenuste maksumus 6,00 eurot/tund

Teenuseid osutatakse Narva linna eelarvelistest vahenditest ja isiku omaosalusest.

Teenused on kliendile tasuta või osaliselt tasulised.

Teenuste maksumus sõltub osutavate teenuste mahust ja kliendi sissetulekust:

1) kui isiku sissetulek ei ületa 50% kehtivast töötasu alammäärast või klient saab toimetulekutoetust, siis osutatakse teenused kliendile tasuta;

2) 15% teenuse maksumusest tasub klient juhul, kui tema sissetulek ületab 50% kehtivast töötasu alammäärast.

Sotsiaalmaja

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Karja 6a
Natalia Keller
Tegevusterapeut
E-R: 8:00 - 17:00
Zinaida Kulp
Koduhoolde spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Vadim Zagorodnjuk
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Valvelaud Karja 6a (sotsiaalhooldajad)
E-P: Ööpäevaringselt
Marina Gromova
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Anna Lavrinovitš
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Karja 6a