Koduteenused

Koduteenuste osutamise eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Teenust osutatakse täisealisele isikule, kes vajab kodustes tingimustes elamiseks kõrvalabi ülaltoodud igapäevaelu toimingutes ning kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Narva linnas.

Koduteenused sisaldavad koduabi ja isikuabi.

Lähtudes klientide vajadusest koduabi võib sisaldada järgmised teenuseid:

 • toiduainete ja majapidamistarvete toomine
 • Narva Sotsiaaltöökeskuse köögist valmistoidu kojutoomine
 • abistamine toidu valmistamisel
 • terviseabi korraldamine
 • eluruumi koristamine
 • riiete ja voodipesu hooldus
 • kütmisabi
 • abistamine asjaajamisel
 • abistamine kommunaal- ja muude maksete tasumisel

Isikuabiteenus:

 • abistamine pesemisel ja hügieeniprotseduuride sooritamisel
 • abistamine riietumisel
 • abistamine söömisel
 • abistamine liikumisel eluruumis (abivahendi kasutamisega)

Teenust korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet Narva Sotsiaaltöökeskuse kaudu.

Teenuse taotlemine

Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile taotluse. Taotluse esitamine on vormivaba, kuid teenuse kiiruse ja selguse huvides on mõistlik esitada kirjalikult taasesitatavas vormis (e-kiri jms) või kirjalikus vormis taotlus. Taotluses märgitakse teenust vajava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, sotsiaalne seisund, teenuse taotlemise põhjus ja taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema esindaja allkiri.

Teenuse osutamise otsustamiseks teeb spetsialist kodukülastuse, mille käigus hinnatakse hindamisinstrumendiga taotleja hooldusvajadust.

Abi määramisel võetakse vajadusel arvesse abivajava isiku ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid, üldist majanduslikku olukorda, taotluse põhjendatust ja tulemuslikkust olukorra leevendamisel, abivajava isiku enda panust toimetuleku tagamisel ning teisi olemasolevaid võimalusi olukorra lahendamiseks.

Sotsiaalabiamet otsustab teenuse määramise ja selle osutamise tingimused või määramisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Otsuses märgitakse teenuseosutaja, toimingute loetelu, maht, osutamise tähtaeg ja finantseerimine, sh omaosaluse suurus. Spetsialist teeb otsuse teatavaks teenuseosutajale ja taotluse esitajale või tema seaduslikule esindajale kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Teenusele vastuvõtmine toimub kuni viie tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

Teenuse osutamiseks sõlmib teenuseosutaja teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu. Lepingu lahutamatu osa on hooldusplaan. Teenust osutatakse vastavalt hooldusplaanile.

Personal

Teenuseid osutavad 32 sotsiaalhooldajat. Keskmiselt 1 sotsiaalhooldaja osutab teenuseid 10 kliendile. Klientide arv ühe töötaja kohta sõltub kasutatavate teenuste mahust, ehk sagedusest, millega ühele kliendile teenuseid osutatakse. Kõikide klientidega töötab 2 spetsilaisti, kes tegeleb teenuste planeerimise ja korraldamisega. 

Teenuste maksumus 7,00 eurot/tund ja puhkepäevadel ja riiklikel pühadel 9,00 eurot/ tund

Teenuseid osutatakse Narva linna eelarvelistest vahenditest ja isiku omaosalusest. Kliendi omaosalustasu suurus määratakse, lähtudest tema sissetulekust ja teenuste mahust.

Sotsiaalmaja

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a
Natalia Keller
Tegevusterapeut
E-R: 8:00 - 17:00
Lia Puusta
Koduhoolde spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Vadim Zagorodnjuk
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Valvelaud Karja 6a (sotsiaalhooldajad)
E-P: Ööpäevaringselt
Galia Tikhomirova
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Anastassia Grigorieva
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a