Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. 

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö-, ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Konkreetne eesmärk on puudega lapse puhul aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul soodustada tööle asumist või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

Klientide sihtgrupp

 • 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses 18-aastased ja vanemad puudega isikud
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses kuni 18-aastased puudega isikud ja § 2¹ tähenduses kuni 16-aastased puuet taotlevad isikud

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ja rahastab riik.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumist riigi poolt saavad taotleda:

 • alla 16-aastane puudega laps,
 • vanaduspensioni ealine puudega inimene,
 • tööealine (16-aastane kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega inimene,
 • tööealine puudega või töövõimetu või osalise töövõimega inimene, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasub riik ilma taotluseta:

 • kõigi esmakordselt puuet taotlevate alla 16-aasta vanuste laste eest. Samuti korduvalt puuet taotlevate laste eest juhul, kui ekspertarsti otsustuse kohaselt on rehabilitatsiooniplaani koostamine vajalik puude raskusastme määramiseks ning
 • alaealiste komisjoni otsusel teenusele suunatud 7-18-aastaste laste eest.

Lisainformatsiooni saab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste saamiseks tuleb võtta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga ja esitada vastav taotlus. Otsusest antakse taotlejale teada viisil, mille ta oma taotluses märkis, näiteks kas riigiportaali eesti.ee kaudu, e-posti teel, posti teel või Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saab ühe otsuse alusel kasutada kuni kahe aasta jooksul. Kui rehabilitatsiooniplaan on koostatud enne 2016. aastat, saab teenuseid kasutada kuni rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõpuni, aga mitte kauem kui 31.detsembrini 2018 ja samuti mitte kauem kui kaks aastat.

Teenusepakkujaga tuleb ühendust võtta 60 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist.

Teenusele registreerumine

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks tuleb võtta ühendust rehabilitatsioonimeeskonna koordinaatoriga telefonil 5918 9008, 35 69519  või e-maili teel irina.eglet@nstk.ee

Registreeruda on võimalik tööpäeviti kell 8.00-17.00

Registreerumisel palume teatada:

 • suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev
 • isikuandmed
 • kontaktandmed
 • peamised probleemid, mille tõttu teenusele pöördutakse

Osutatavad teenused:

 • rehabilitatsiooniplaani koostamine
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 • füsioterapeudi teenus
 • tegevusterapeudi teenus
 • sotsiaaltöötaja teenus
 • eripedagoogi teenus
 • psühholoogi teenus
 • logopeedi teenus
 • arsti teenus
 • õe teenus

Narva Sotsiaaltöökeskuse rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad psühhiaater, sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut, meditsiiniõde, arst, eripedagoog, logopeed.

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Odnolko
Spetsialist (medõde)
E-R: 8:00 - 17:00
Tatiana Solovieva
Majandusjuhataja
E-R: 8:00 - 17:00
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10