Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ei ole taastusravi, kus tegeletakse inimese ravimisega.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on olemuselt aktiivne, st et inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsioonispetsialisti juhendamisel ja abiga, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus isesvalt või koos pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis passiivsed protseduurid nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jmt ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda ei osutata pidevalt ega eluaegselt, vaid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ja rahastab riik. Teenuse saajale on teenus tasuta.

Õigustatud isikud

 • alla 16-aastased puudega lapsed
 • puudega tööealised ja vanemad isikud
 • tööealised psüühikahäirega isikud
 • vanaduspensioniealised puudega inimesed

Lisainformatsiooni saab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste saamiseks

Õigustatud isik esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmiseks.

Terviseolukorrast põhjustatud vähenenud tegevusvõimega tööealistel ja vanaduspensioni ealistel isikutel on õigus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele juhul, kui on tuvastatud teenuse vajadus. Seetõttu enne tasu maksmise kohustuse ülevõtmist Sotsiaalkindlustusamet hindab isiku rehabilitatsioonivajadust. Selleks võtab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja isikuga ühendust ja lepib kokku hindamise toimumise aja. Hindamine toimub küsitluse vormis selleks väljatöötatud küsimustiku alusel.

Õigustatud isikul on õigus valida otsusele lisatud rehabilitatsiooniasutuste nimekirjast endale sobiv rehabilitatsiooniteenuse osutaja.

Teenuse osutaja osutab isikule sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vastavalt Sotsiaalkindlustusameti otsusele kas rehabilitatsiooniprogrammina, juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavale või isiklikule rehabilitatsiooniplaanile kuni 2 aasta jooksul.

Sõidukulu hüvitamise taotlemiseks esitab isik Sotsiaalkindlustusametile sellekohase taotluse ja kuludokumendid.

Teenusele registreerumine

Õigustatud isik saab teenusele registreeruda igal tööpäeval kell 8.00-17.00 võttes ühendust telefoni teel rehabilitatsioonimeeskonna koordinaatoriga telefonil 5918 9008, 35 69519 või e-posti teel irina.eglet@nstk.ee või tulles kohale aadressile M. Maslovi 3, Narva. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele registreerumisel peab kliendil olema sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse suunamisotsus (registreerida võimalik otsuse väljastamisest 60 päeva jooksul), ning ta peab teatama oma või tema esindaja kontaktandmed (telefon, aadress).

Osutatavad teenused

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine

Teenuse sisu: tegevusvõime, osalusvõime, kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamine, hinnangu koostamine koostöös isiku ja/või isiku esindajaga, vajaduse korral motiveerimine rehabilitatsiooniprotsessis osalemiseks. Vajaduse korral hindamine isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum). Hindamise ja hindamistulemuste ja/või planeeritavate tegevuste fikseerimine rehabilitatsiooniplaani või - programmi tegevuskavas.

 • füsioterapeudi teenus

Teenuse sisu: isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine (võimaluse korral elluviimine). Individuaalsete liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine (ei sisalda passiivseid tegevusi) eesmärgiga anda inimesele teadmised ja harjutused, mida iseseisvalt sooritada oma toimetuleku säilitamiseks või parendamiseks, ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös isikuga. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine, sealhulgas ergonoomilise abistamise võtete õpetamine lähivõrgustiku liikmetele isiku abistamiseks tema tegevuskeskkonnas.

 • sotsiaaltöötaja teenus

Teenuse sisu: nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet. Sotsiaalsete oskuste arendamine. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, töötukassa juhtumikorraldajad) nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

 • eripedagoogi teenus

Teenuse sisu: kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine.

 • psühholoogi teenus

Teenuse sisu: isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

 • logopeedi teenus

Teenuse sisu: kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel; nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

 

 • arsti teenus

Teenuse sisu: isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate sekkumiste kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete (sh pere) nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst informeerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

 • õe teenus

Teenuse sisu: tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.

 • kogemusnõustaja teenus

Teenuse sisu: nõustamine sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on saanud vastava ettevalmistuse. Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine

 • ööpäevaringne majutus

Teenuse sisu: Majutamine rehabilitatsiooniplaani koostamise või teenuse osutamise ajal koos toitlustamisega. Majutusteenust osutatakse ainult teenuse saajatele teistest omavalitsustest.

Rehabilitatsiooniteenuse raames ei pakuta ravi, seal hulgas taastusravi ega sanatoorseid protseduure.

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.

Rehabilitatsioonimeeskonna koosseis:

 • Natalia Keller - sotsiaaltöötaja
 • Tatjana Patsanovskaja - sotsiaaltöötaja
 • Natalia Anokhina - psühholoog
 • Kristi Neeme - füsioterapeut
 • Julia Berezina - füsioterapeut
 • Jelena Kampus - meditsiiniõde
 • Natalia Vakulina - arst
 • Svetlana Beze - eripedagoog
 • Larissa Leontijeva - logopeed
 • Tatjana Stolfat - kogemusnõustaja
 • Irina Eglet - kogemusnõustaja

Teenuse osutamise koht aadressil Rahu põik 10, Narva on ligipääsetav liikumispuudega inimestele:

 • ratastooliga ligipääsetav peasissekäik;
 • kohandatud ruumid liikumispuudega inimestele (majas on 2 lifti);
 • ratastooliga ligipääsetav tualettruum;
 • inva-dušš, pesemisvõimalus;
 • läheduses bussipeatused, mida teenindavad madalapõhjalised sõidukid;
 • invaparkimiskohad;
 • eelregistreerimisel parkimine tasuta.

Kuidas meieni jõuda

Narva Sotsiaaltöökeskus asub Ida-Viru maakonnas Narva linnas aadressil Rahu põik 10.

- Autoga

Keskuse juures on tasuline parkla. Tasuta saab parkida vaid 15 minutit. Üks parkimistund maksab 0,50 eurot ja ühe päeva pilet maksab 3 eurot. Eelregistreerimisel on võimalik auto tasuta parkida.

- Taksoga

Taksot saab tellida telefonirakenduste Bolt ja SmileTaxi vahendusel või otse firmasse helistades. Siin on mõned turvalised taksonumbrid:

 • Gold Takso OÜ – tel +372 5569 6969
 • Ida Takso OÜ – tel +372 5590 9090
 • Seti Takso OÜ – tel +372 5590 6090
 • Sõprade Takso OÜ – tel +372 5555 5300
 • Ton Märts OÜ – tel +372 550 0055

- Bussiga

Narvas on 15 bussiliini. Bussid sõidavad vahemikus kl 6-23 ca 2 korda tunnis.

Meieni saab bussidega nr 4, 6, 8, 9, 20. Peatus „Kangelaste 34“.

Sõiduplaanid on leitavad veebilehelt narva.pilet.ee ning on olemas ka bussipeatustes. Sõidu planeerimisel on abiks peatus.ee.

Piletit saab osta bussijuhilt (ühekordne sõidupilet), laadida ühistranspordikaardile (sama kaart kehtib ka Tallinna ja Tartu ühistranspordis ning Atko, GoBusi ja Ridango bussides). Kaardid on müügil postkontorites, R-kioskites ning Prisma ja Astri keskuse Selveri infopunktides. Kaardile saab raha lisada müügikohas või veebilehel narva.pilet.ee.

Kaugemalt tulijatele:

Rongiga - tunniplaan ja piletid saab vaadata siin https://www.elron.ee/

Bussiga - tunniplaan ja piletid saab vaadata siin: https://www.tpilet.ee/

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Olga Lavruhhina
spetsialist (medõde)
E-R 8.00-17.00
Tatjana Vassiljeva
Spetsialist (taastusraviõde)
E-R: 8:00 - 17:00
Tatiana Solovieva
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10