Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele“ koolitusele

25 april 11:48

Ootame 21. mail 2019 algusega kell 13:00 Vaba Lava Narva ruumides (Linda 2) dementsusega inimesi ning nende lähedasi, samuti kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid kui ka üldhooldekodude õendus- või hooldusvaldkonna spetsialiste patsiendijuhendi „Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele“ koolitusele.  

Koolitusele järgneb kell 16:45 dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine.

Koolituse teemad on:

  • dementsuse diagnoosimine, dementsusega kaasnevad kognitiivsed, psüühika ja käitumishäired, haiguse ennetamine;
  • eestkoste seadmise vajalikkusest;
  • toimetuleku toetamine, sotsiaalteenused, abisaamise võimalused, toetavad raviviisid, soovitused hooldajatele, keskkonna kohandused, abivahendid, toitumine;
  • dementsusega kaasnevad haigused, ravi ja ravi lõpetamine.

Koolitajad on dr. Jelena Leibur ( SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, juhataja),  Hanna-Stiina Heinmets (SA EELK Tallinna Diakooniahaigla tegevusterapeut/dementsusega patsientide osakonna juhataja) ja Mare Aasmäe (Harju Maakohtu kohtujurist).

 

Koolitusele registreerimine: http://eludementsusega.ee/21-mail-narvas-alzheimeri-tove-patsiendijuhendi-koolitusele-registreerimine

Tugigruppi registreerimine: narvatugigrupp@gmail.com

 

Koolitusel ja tugigrupis osalemine on tasuta.   

 

Koolituse korraldaja ja finantseerija on Eesti Haigekassa, koolitust aitab organiseerida MTÜ Elu Dementsusega.   

                      

Koostööprojekt Dementsuse Kompetentsikeskusega

25 märts 13:03

20.03.2019 toimus Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodus perearstidele, medõdedele ja sotsiaaltöötajatele mõeldud dementsuseteemaline õppeseminar. Seminari viisid läbi Viljandi Haigla neuroloog Katrin Põld ja psühhiaater Katrin Kaarma. Pärast seminari vestlesid arstid ja MTÜ Elu Dementsusega esindajad nendega, kes hoolitsevad ise oma eakate dementsuse sündroomiga sugulaste eest. Kohale oli kogunenud üle 30 huvilise ning tulemusena avati esimene venekeelne dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp. Esmajoones püüti määratleda nende inimeste probleemid. Plaanis on edaspidi korraldada tugigrupi koosolekuid, et dementsusega inimeste lähedased saaks suhelda oma vahel ning jagada kogemusi ja probleeme ning saada nõu spetsialistidelt.

Kõikide huviliste jaoks on avatud dementsuse infoliin. Infoliini number on 6 446 440!

Infoliin on avatud esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 12:00-16:00 ning kolmapäeval kell 16-20. helistaja tasub kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel. Ajal, mil infoliin ei tööta, võib küsimused saata meiliaadressile info@eludementsusega.ee, saadetud küsimustele vastavad oma ala eksperdid.

Lisainformatsiooni leiab ka MTÜ Elu Dementsusega kodulehel aadressil www.eludementsusega.ee.

Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajatest saavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid

1 märts 16:07

28.02.2018 tähistati Narva Sotsiaaltöökeskuses olulist sündmust. 20 Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajat asusid õppima Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötaja eriala töökohapõhiselt. Antud projekt sai võimalikuks Narva Sotsiaaltöökeskuse, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Töötukassa koostöö tulemusena. Õpingud kestavad kaks aastat, mille tulemusena omandavad Hooldekodu osakonna hooldajad neljanda taseme hooldustöötaja kutse. Hooldustöötaja haridus võimaldab töötajatel omandada kaasaegsed teadmised, mis on vajalikud kvaliteetse teenuse osutamiseks ning võimaldab täiustada individuaalse lähenemise oskust. Samas on töökohapõhise õppe eeliseks ka see, et saadud teadmiseid on võimalik koheselt töökohal ka rakendada.

Järgmisest aastast muutub Sotsiaalhoolekande seaduse, mis tähendab seda, et alates järgmisest aastast võivad hooldusteenust osutada vaid need hooldekodud, kellel on vastav tegevusluba. Tegevusluba väljastatakse asutusele vaid siis, kui ta vastab teatud nõuetele. Üks neist nõuetest on ka hooldustöötajate kvalifikatsioon - teenust vahetult osutaval hooldustöötajal peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1)     läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;

2)     läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;

3)     isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

Seaduse nõuded töötajate kvalifikatsioonile on täiesti põhjendatud, kuna teenuse kvaliteet sõltub teenuse osutajate kvalifikatsioonist, teadmistest ja oskustest.

Kõik Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajad on enne tööle asumist läbinud vajaliku väljaõppe ja ettevalmistuse ning mõnel neist on ka meditsiiniline haridus. Nüüd on aga riik kehtestanud hooldustöötajatele ühese riikliku programmi, mis tuleb läbida, ning selle omandamisega alustavadki töötajad 05.03.2019.

Aavaaktusel võtsid sõna muu hulgas ka Narva linnapea, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor, Narva linna Sotsiaalabiameti direktor. Pidustuse avasid Narva Muusikakooli õpilased lühikese kontserdiga. Tulevased tudengid said ka väikesed meened Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, SA Innove ning Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt.

Narva Sotsiaaltöökeskuse tänab kõiki koostööpartnereid, kuna teieta ei oleks selle projekti teostus võimalik. Suur tänu ka töötajatele ning soovime teile kannatust, jõudu ja edu kutsehariduse omandamisel.

Koostöö jätkub

2 jaanuar 16:12

Narva Sotsiaaltöökeskus on kahe aasta jooksul teinud aktiivset koostööd Peterburi riigieelarvelise sotsiaalteenuseid osutava asutusega „Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalala kompleksteenuste osutamise keskus“ sotsiaalteenuste osutamise alal linna elanikele. Koostööd tehakse Narva Linnavalitsuse ja Peterburi Kirovi rajooni administratsiooni vahelise koostöökokkuleppe raames.

Sotsiaalteenuste osutajatena vahetame kogemusi, korraldame ümarlaudu ja seminare, mis on suunatud sotsiaalteenuste osutamisega kaasnevate probleemide lahendamisele ning tänu erinevatele kogemustele leiame uusi lahendusi.

Kahe aasta jooksul on Narva sotsiaaltöökeskust külastanud Peterburi eakate päevakeskuse kollektiivid etenduste ja kontsertidega, mis tõid meie klientidele positiivseid elamusi ning võimaldasid luua head meeleolu.

Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajad tutvusid teraapilise aiaga. Teraapilist aeda kasutavad Venemaa kolleegid töös vanuritega, mis annab ka häid tulemusi. Mõlemad pooled korraldasid meistriklasse oma kolleegidele, kus tutvustasid uusi vaba aja sisustamise võimalusi vanurite jaoks.

Detsembrikuus külastasid Narva Sotsiaaltöökeskuse esindajad Peterburi riigieelarvelise sotsiaalteenuseid osutavat asutust „Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalala kompleksteenuste osutamise keskus“. Kohtumise eesmärk oli teha kokkuvõte 2017 ja 2018 aastate jooksul tehtud koostööst ja hinnata koostöö tulemuslikust, mis sai ka mõlemalt poolelt kõrge hinde ja 13.12.2018 allkirjastasid asutuste juhatajad Tatjana Stolfat ja Irina Boitsova uue koostööplaani aastateks 2019-2021. Plaanis on läbi viia hulganisti ühisüritusi nii keskuse töötajatele kui ka klientidele ja loodame, et planeeritud üritused võimaldavad koos teha palju huvitavat ja kasulikku mõlemale poolele.

Teenuste kvaliteet

19 detsember 2018

Käesoleva aasta novembrikuu alguses toimus Narva Sotsiaaltöökeskuses teenuste kvaliteedi audit. Auditi käigus hinnati keskuse osutatavate teenuste vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi EQUASS Assurance kriteeriumitele. Detsembrikuu alguses saime teate, et oleme edukalt auditi läbinud edukalt, mida tõendab ka EQUASS Autasu Komitee (Awarding Commettee) väljastatud sertifikaat. Sertifikaat kehtib kolm aastat ning iga aasta peame tõendama seda, et tegeleme oma teenuste kvaliteedi arendamisega ja koostama eduraportid. Eduraportiga tõendame ka seda, et oleme kuulda võtnud audiitori soovitusi teenuste kvaliteedi parendamises ja kirjeldama tegevusi, mida selleks ettevõtsime. Loomulikult ei piisa ka vaid sõnadest - keskusel tuleb esitada ka mõõdetavad tulemused oma tegevuse efektiivsuse kohta. 

Narva Sotsiaaltöökeskus jätkab oma teenuste kvaliteedi parendamisega tegelemist. Meie jaoks on väga tähtis kõikide huvigruppide tagasiside (kliendid, klientide seaduslikud esindajad, lähedased, meie töötajad, koostööpartnerid ja rahastajad). Suur tänu teile kõikidele! Ilma teie tagasiside ja muu osaluseta ei suudaks me nii hästi arendada teenuste kvaliteeti ja osutada kvaliteetseid teenuseid.

Kutse üritusele

14 september 2018

Edukas koostöö

13 detsember 2017

Narva Linnavalitsuse ja Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalhoolekande alase koostöö raames külastas 06.12.2017 ja 07.12.2017 Narva Sotsiaaltöökeskuse delegatsioon Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalala kompleksteenuste osutamise keskust. Kogemuste ja teadmiste vahetus jätkus erinevatel teemadel. Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat viis Peterburi kolleegidele läbi seminari teemal „Narva Sotsiaaltöökeskuse teenused läbi Eesti Vabariigi seadusandluse prisma“. Spetsialistid tutvusid Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalala kompleksteenuste osutamise keskuse tegevusega ning osalesid programmide „Vabatahtlike liikumine“ ja „Sotsiaalne turism“ raames koolitustel. Koolituste käigus tutvusid meie spetsialistid erinevate vabatahtlike liikumiste tegevussuundade ja vanematele inimestele mõeldud sotsiaalse turismi programmiga. Järgmise kohtumiseni sõbrad!  

Koostöö jätkub

11 detsember 2017

Ajavahemikul 20.11.2017-30.11.2017 läbisid praktika Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodus Norra Kristliku kõrgkooli KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE TRØNDELAG tudengid. Vaatamata sellele, et praktikandid kõnelesid norra keeles, suutsid nad Hooldekodu elanikele kinkida kogu oma hingesoojuse ja hoolitsuse. 

Esimene juubel

1 detsember 2017

19.11.2017 tähistas Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu on esimest juubelit – möödus viis aastat sellest hetkest, kui Hooldekodu avas oma uksed oma esimestele klientidele. Juubeli puhul esines Hooldekodu klientide ees Narva Koorikooli akordionistide ansambel. Klientidele esitasid laule  kitarri saatel ka Keskuse töötajad. Peoõhtu lõpus ootas kliente maitsev üllatus – suur tort.

Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat õnnitles ka töötajaid juubeli puhul, kus avaldas erilist tänu neile töötajatele, kes on Hooldekodus töötanud alates selle asutamisest.

Palju õnne kõigile!

Uued sõbrad – uued kogemused

5 oktoober 2017

Narva Linnavalitsuse ja Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalhoolekande alase koostöö raames külastasid 28.09.2017 ja 29.09.2017 Narva Sotsiaaltöökeskust külalised Peterburist.

Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalala kompleksteenuste osutamise keskus jagas oma kogemust töös eakate klientidega. Eakate päevakeskuse „Sõnakunsti“ ringi osalejad esitlesid Hooldekodu osakonna klientidele Leningradi blokaadi teemalise monoetenduse ja etüüde vene luulest. Sotsiaalalatöötajatega viidi läbi kõnetehnika meistriklass, kus jagati oma kogemust erinevate kõnetehnikate kasutamisest klientidega ning õpetati neid ka kasutama.

Suur tänu, kallid sõbrad, uue kogemuse ja positiivsete elamust eest!

Jõulukontsert Sotsiaalmaja klientidele

20 jaanuar 2017

17.01.2017 viisid Narva Õigeusu humanitaarkooli õpilased õpetaja Nadezhda Bogdanova juhendamisel ja Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Koguduse toetusel läbi Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmajas aadressil M. Maslovi 3, Narva  jõuludele pühendatud kontserdi Sotsiaalmaja klientide jaoks. Täname ürituse korraldajaid ja osalisi suurepärase elamuse eest.

Jõuluime

20 detsember 2016

Käes on imedeaeg, kus täituvad soovid. Ka Narva Sotsiaaltöökeskuse asenduskoduteenuse peremajade kasvandike jaoks on saabunud aeg ehtida kuusk ja maja. On täitumas ka jõulusoovid.

Imed said alguse 17.detsembri varahommikul, kui peremajade ustele koputasid nii näärivana kui ka jõuluvana. Kõik kasvandikud jooksid rõõmuga vastu taatidele, kui kuulsid tuttavat hüüet „Ho-ho-hoo!“.

Kohtumine jõulutaatidega möödus lõbusalt ja särtsakalt. Lapsed jutustasid taatidele oma saavutustest ja soovidest, selle aasta muljetest ning oma tulevikuplaanidest. Kõikidel lastel oli jõulutaatidele ettevalmistatud luuletus või laul, mõni aga jutustas huvitava loo. Kõik lapsed said kingitused.

Jõuluime sai võimalikuks tänu Narva linnapea Tarmo Tammiste pealehakkamisele, kes koos Fama Invest OÜ turundusjuhi Julia Viirsalu ja Narva saabunud jõulutaatidega  alustasid sotsiaalsfääri klientide õnnitlustega Narva Sotsiaaltöökeskuse asenduskoduteenuse peremajade kasvandikest. 

Liiklusohutus koolitus

1 detsember 2016

02.11.2016 ja 23.11.2016 viis Politsei ja Piirivalveamet läbi koolituse teemal „Ohutu liiklemine pimedal ajal“. Koolitusel osalesid Narva Sotsiaaltöökeskuse erihoolekandeteenuste kliendid ja päevakeskuse teenust kasutavad eakad inimesed.

02.11.2016 viidi läbi koolituse teoreetiline osa, mille käigus tutvustati osalejatele ohutu liiklemise põhimõtteid ja võimalusi. Kõik osalejad said helkurid ja ohutu liiklemise meelespead.

23.11.2016 viidi läbi koolituse praktiline osa pimedal teelõigul, kus osalejatele demonstreeriti, kuidas näeb autojuht helkuriga liiklejat ja ilma. Samuti näidati kuidas on õige liigelda ja kasutada helkurit, et liikleja oleks autojuhile nähtav.

Kogemused on selleks, et neid jagada

1 detsember 2016

Ajavahemikul 2.11.-4.11.2016 külastasid Narva Sotsiaaltöökeskust Leedus sotsiaalteenuste osutamisega tegeleva asutuse Linkuvos socialinės globos namai esindajad. Leedukate külaskäigu eesmärk oli tutvuda Equass Assurance kvaliteedisüsteemi põhimõtete rakendamise korraldusega Narva Sotsiaaltöökeskuses, kuna soovivad ka endal rakendada kvaliteedisüsteemi põhimõtteid.

Praktikandid Norrast

17 november 2016

Narva Sotsiaaltöökeskuse ja Norra kõrgkooli KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE TRØNDELAG koostöö raames läbisid Norra üliõpilased Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu osakonnas ajavahemikul 24.10.-28.10.2016 hooldaja praktika. Koostöö eesmärgiks on üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine.

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Yulia Khoreva
Juhataja asetäitja
E-R: 8:00 - 17:00
Kristi Mürk
Arendusjuht
E-R: 8:00 - 17:00
Jevgenia Aleksejeva
Referent
E-R: 8:00 - 17:00