Teenuse eesmärgiks on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapsehoiuteenuse osutamise korral rohkem kui nelja tunni vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse toitlustamise vastavalt lapsevanema ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist - temaga rääkimist, lugemist, mängimist.

Teenust võib taotleda raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja. Lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks peab olema Narva linn.

Teenuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile taotluse. Sotsiaalabiametil on õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse tõendamiseks ning teha kodukülastust. Teenuse osutamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Sotsiaalabiameti, lapse seadusliku esindaja ja teenuseosutaja vahel.

Lapsehoidja lähtub oma töös lapsevanema juhistest ja lapse huvidest.

Lapse teenusele saabumisel jagab lapsevanem olulist infot lapse tervisliku seisundi, ravimite tarvitamise, tavapärase päevakava, harjumuspärase käitumise, emotsionaalsete väljendusvormide, meelis- ja häirivate tegevuste, sh pere tavade ja väärtuste kohta.

Koostöös lapsevanemaga lepitakse kokku teenuse osutamise päevad ning kellaajad, seatakse ühised eesmärgid, mida lapse eest hoolitsemisel ja arendamisel arvestatakse. Teenuse kasutamise kohta vormistatakse igakuiselt aruanne, mida kinnitab oma allkirjaga lapsevanem.

Teenust rahastatakse linnaeelarvest. Laste seaduslikele esindajatele on teenus tasuta. Lisatasu eest saab lapsele tellida lõunasööki, mille maksumus on 1,05 eurot.

Teenust osutatakse Turvakodu osakonnas aadressil M.Maslovi 3a tööpäeviti kella 8.00-st kella 17.00-ni.

Teenust osutavad vastava kvalifikatsiooniga, majandustegevuse registris registreeritud lapsehoidjad. Turvakodus töötab vahetustega 5 lapsehoidjat. Teenuse korraldamisega tegeleb lastetöö spetsialist. Maksimaalne klientide arv on 10.

Lisainfo telefonidel 356 9512, 551 7932.

Turvakodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, M. Maslovi 3a, Väike-Rakvere 7, 9, 11
No photo
Yulia Shupilova
Lastetöö spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Natalia Anokhina
Psühholoog
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tatiana Potseyko
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tamara Belozjorova
Hooldamise spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, M. Maslovi 3a, Väike-Rakvere 7, 9, 11