Asendushooldusteenus

Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu osakond osutab asendushooldusteenust kolmes peremajas, mis asuvad aadressil Juhhanovi 7,9,11, Narva. Iga maja on ettenähtud elamiseks kuuele lapsele.

Teenuse eesmärk on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenusele õigustatud lapsele osutatakse asendushooldusteenust:

  • kuni lapse 18-aastaseks saamiseni,
  • statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses põhi- või keskhariduse omandamise korral kuni järgmise kooliaasta alguseni või
  • kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kui asendushooldusteenusel viibiv laps jätkab õppimist kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkooli bakalaureuse- või magistriõppes samal kalendriaastal, kui ta omandas põhi-, kesk- või kõrghariduse.

 Asendushooldusteenusele suunamine

Asendushooldusteenusele õigustatud lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus teeb otsuse lapse asendushooldusteenusele suunamise kohta ja valib lapsele sobiva asendushooldusteenuse osutaja.

Lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ja asendushooldusteenuse osutaja sõlmivad asendushooldusteenuse osutamiseks halduslepingu.

Asendushooldusteenust rahastatakse teenust saava lapse eestkostja ülesandeid täitva kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest või selle puudumisel rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest ning asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest. Lapse ülalpidamist ja erivajadusest tulenevaid lisavajadusi rahastatakse muuhulgas lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud sissetulekutest. 

Turvakodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, M. Maslovi 3a, Väike-Rakvere 7, 9, 11
No photo
Yulia Shupilova
Lastetöö spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Natalia Anokhina
Psühholoog
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tatiana Potseyko
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tamara Belozjorova
Hooldamise spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, M. Maslovi 3a, Väike-Rakvere 7, 9, 11