Igapäevaelu toetamise teenus

Teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste toetamine ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Teenusele on õigus

Täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

1) isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;

2) isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

Teenuse sisu kirjeldus

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus, lähtudes isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

  • kujundatakse isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
  • juhendatakse isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
  • juhendatakse isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
  • kujundatakse isiku tööoskusi ja võimaldatakse isikule ea- ja võimetekohaste töiste tegevuste harjutamist;
  • nõustatakse isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
  • toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu;
  • kaasatakse isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenus sisaldab individuaalseid tugitegevusi nagu motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine kui ka rühmatööd.

Teenust osutatakse Sotsiaalmaja osakonnas aadressil Maslovi 3, Narva tööpäeviti kella 09.00-st kuni kella 15.00-ni. Teenust osutavad keskuses vastava kvalifikatsiooniga, majandustegevuse registris registreeritud tegevusjuhendajad ja tegevusterapeut. Kontakttelefon 356 9524.

Teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ja rahastab riik.

Teenuse taotlemine

Kui isik soovib saada suunamist erihoolekandeteenusele, esitab ta taotluse erihoolekandeteenuse saamiseks Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale aadressil I. Grafovi 21, Narva.

Lisainformatsiooni saab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuse saamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsus, milles määratakse kindlaks osutamise eesmärk ja selle elluviimise konkreetsed ülesanded.

Sotsiaalmaja

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a
Natalia Keller
Tegevusterapeut
E-R: 8:00 - 17:00
Lia Puusta
Koduhoolde spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Vadim Zagorodnjuk
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Valvelaud Karja 6a (sotsiaalhooldajad)
E-P: Ööpäevaringselt
Galia Tikhomirova
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Anastassia Grigorieva
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a